Genel

Resmi Gazete’de bugün neler var? Resmi Gazete 6 Mart 2022 kararlar, yönetmelikler, tebliğler

Resmi Gazete’de bugün neler var? Her gün çoğu zaman gece saat 12’den (00:00) sonrasında gösterilen Resmi Gazete kararları, pek oldukça kişi tarafınca her gün egemenlik ediliyor. Peki Resmi Gazete’de bugün neler var? Resmi Gazete 6 Mart 2022 kararlar, idaremelikler, şartnameler neler? İşte güncel Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete nedir?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlamış olan resmî gazetesidir.
Merkez Bankasınca Tanımlanan Devlet İç Borçlanma Tahvillerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete ne süre yayınlanır?

Resmi Gazete’nin rastgele bir yayınlandığı statik saat yok. Ancak Resmi Gazete çoğu zaman gece saat 12’den sonrasında yayınlanıyor. Resmi Gazete’nin içeriğine bağlı eğer bir yoğun gündem var ise Resmi Gazete’nin yayınlanma saati azıcık daha geç saatlere tespit edebiliyor. Fazlaca nadir de olsa Resmi Gazete bazı gidişatlarda sabaha karşı da yayınlanabiliyor.
Resmi Gazete’nin zamanı, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin idaresinde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir çıkarılan “Takvim-i Vekayi” gazetesine sabretmektedir. 

Resmi Gazete ne süre heyetti?

T.C. Resmî Gazete öncelikli olarak 7 Ekim 1920’de günü kurulmuştur ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayınlanmaya adım atmıştır. Resmi Gazete’nin emeli hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı tarafınca çıkarılan kararname, idaremelik, yasa, genelge şeklinde kararları duyurmaktır.

Resmi Gazete ne süre yayınlanır?

Resmi Gazete’nin rastgele bir yayınlandığı statik saat yok.
Resmi Gazete’nin içeriğine bağlı eğer bir yoğun gündem var ise Resmi Gazete’nin yayınlanma saati azıcık daha geç saatlere tespit edebiliyor. Fazlaca nadir de olsa Resmi Gazete bazı gidişatlarda sabaha karşı da yayınlanabiliyor. Resmi Gazete her gün www.resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

Resmi Gazete tarihçe

Vatanımızda Devletin gösterim uzvu olan ve pek oldukça resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmî Gazetenin orijini, Sultan II.
Hali Hazırda Resmî Gazetelerin ilk sayfasında bakılan bu tarih Resmî Gazete’nin müessese zamanı olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonrasında, Meclis’in 263 rakamlı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” ismiyle yayımlanmıştır. Gazetenin adı 10/9/1923 tarihindeki 22 nci rakamda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihindeki 763 üncü rakamda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne dek aynı adla yayımlanmaya devam edilmiştir.

Resmî Gazete ilk rakamdan 16 ncı rakama kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci rakamlar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci rakamlar ise tekrardan haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır.
Bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı yasalar Resmî Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

1923 seneyi Eylül ayında piyasaya çıkan altı tane Resmî Gazete rakamında “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildiği bakılmaktadır. Bu bölümde Gazi Mustafa Kemal Paşa ve değişik bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının yazıları yayımlanmıştır. Gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup milletin beynelmilel gelişmeler hakkında data aldırılması kastedilmiştir.

22 nci rakamla beraber Resmî Gazetenin ilk sayfasına “Haftada üç kez neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla birlikte, bu kumpas 22 ilâ 42 nci rakamlar içinde devam etmiş, bundan sonrasında yayım zamanlarında kumpassızlıklar alana gelmiştir.
7 Haziran 1925 tarihindeki 110 uncu rakamdan itibaren ise Resmî Gazete ayda averaj yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

1/11/1928 tarihindeki ve 1353 rakamlı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihindeki 1054 üncü rakamdan itibaren Resmî Gazete bugün kullandığımız yeni abeceyle basılmaya başlanmıştır.

22/6/1927 tarihindeki ve 5335 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Stili İcrasına Dair Idaremelik uyarınca 1929 senesinden itibaren ulusal bayramlar, genel dinlence günleri ve pazar günleri haricinde Resmî Gazete’nin her gün kumpaslı yayımına başlanmıştır.O zamandan beri Resmî Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dâhil olmak suretiyle her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde meydana getirilen değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel dinlence günlerinde de Resmî Gazete’nin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

Resmî Gazete’nin ulusal bayram ve genel dinlence günleri haricinde her gün yayımlanacağı ve hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel dinlence günlerinde de yayımlanabileceği hususu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte de yer almıştır.

Mezkûr mevzuat uyarınca mecburi ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

Resmî Gazete’nin içinde ne olduğu

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik uyarınca Resmî Gazete’de piyasaya çıkan hususlar şunlardır:

a) Kanunlar.

b) TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

c) (*6*)ı antlaşmalar ve sözleşmeler.

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler.

d) Hususi kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları.

e) 24/5/1984 tarihindeki ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler.

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi yada istifasına dair işlemler.

g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri.

ğ) Bağlı, ilgili yada ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar.

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları.

ı) Cumhurbaşkanınca meydana getirilen seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.

i) Sınır tespit kararları, yönetimsel bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar.

j) Hususi kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen öteki işlemler.

Ayrıca, mezkûr mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar da Resmî Gazete’de yayımlanır.

Resmî Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümler kapsamına giren içeriğin yayımlanmadığı günlerde Resmî Gazete’de yer almamaktadır.

Tarihsel süreç değerlendirildiğinde;

a) 22/6/1927 tarihindeki ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanların”,

b)23/5/1928 tarihindeki ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun ile

“-Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif yada tahvili yada tecili, soruşturma ve takibatı kanuniye icrası yada tecili, idam hükümlerinin infazı şeklinde ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları;

-Nizamnameler,

-Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri;

-Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince onaylama olunan mukavele ve imtiyaznameler;

-Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve ayrıcalık ihtilaflarına ilişkin ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe onaylama kılınanlar;

-Ref’i karşıtlık ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar;

-Kanun ve nizamnamelerde Resmî Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevatın”,

Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Resmî Gazete yayım yetkisi

Bugün itibariyle; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafınca web ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır.
Bu ünitenin adı; 20/5/1933 tarihindeki ve 2187 rakamlı Başvekalet Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla “Neşriyat Müdürlüğü”, 30/5/1937 tarihindeki ve 3154 rakamlı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi”, 23/6/1943 tarihindeki ve 4443 rakamlı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihindeki ve 203 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihindeki ve 3056 rakamlı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Resmî Gazete’ye ulaşım

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmî Gazetelerin metinleri, web üstünden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Instagram takipçi hilesi instagram yabancı takipçi satın al takipçi satın al
meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri